Swydd: Cydlynydd Prosiect Talent mewn Tafarn

Mae Yr Egin, Eisteddfod Genedlaethol, Menter Y Plu, Tafarn Y Vale of Aeron, Tafarn Ty’n Llan, Tafarn Sinc a’r Fic, Llithfaen wedi bod yn llwyddiannus gyda cais i  gronfa “Cysylltu a Ffynnu” Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn edrych ymlaen at wireddu prosiect gyffrous o’r enw “Talent Mewn Tafarn”. Rydym yn awr yn dymuno apwyntio Cydlynydd Prosiect i weithio’n agos gyda’r parterniaid, artistiaid llawrydd a chyfranwyr cymunedol er mwyn gwireddu’r weledigaeth.

Amcanion y prosiect yw :

1. Creu cynulleidfaoedd, cyfranogwyr ac artistiaid cymunedol newydd Cymraeg.

2. Ymgysylltu â chynulleidfa sydd wedi’i ymddieithrio o’r celfyddydau; estyn allan at gynulleidfa newydd a newid y canfyddiad bod y celfyddydau yn rhywbeth elitaidd.

3. Defnyddio comedi fel dull rhyngadrannol er mwyn datblygu cyfleon i berfformwyr fedru arbrofi gyda byrfyfyrio, dyfeisio, cerddoriaeth a sgriptio.

4. Adeiladu perthynas newydd, hirdymor rhwng sefydliadau cymunedol, sefydliadau cenedlaethol, artistiaid llawrydd ac artistiaid ar eu pryfiant.

5. Archwilio sut y gellir ddefnyddio perfformio byw i wella lles, hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol a chynhwysiant diwylliannol.

6. Creu cyfleoedd i gyfrannu tuag at economi gyda’r nos mewn ardaloedd gwledig.

7. Darparu cyfleoedd diwylliannol a hyfforddiant i bobl o bob oed a phob cefndir gyda phwyslais hefyd ar dargedu pobl ifanc a phobl ag anableddau.

Mae’r prosiect yn dymuno cydweithio â mentoriaid ag artistiaid llawrydd, sy’n arbenigo mewn ffurfiau celfyddyd amrywiol ac yn defnyddio comedi fel sail, er mwyn meithrin talentau a sgiliau creadigol newydd yn y Gymraeg a sefydlu rhwydwaith o berfformwyr a hyrwyddwyr cymunedol bydd yn cyfrannu at adfywio ac adfer cymunedau yng nghorllewin Cymru ôl-covid.

Iaith ein gweithgareddau fydd Cymraeg a byddwn yn cydweithio gyda chwmpas eang o bartneriaid lleol er mwyn denu cyfranogwyr.

Am wybodaeth bellach am y gofynion a’r broses ymgeisio, cysylltwch â helo@yregin.cymru

Prif ddyletswyddau

Rydym yn chwilio am Gydlynydd i weithredu’r canlynol:

 • Sicrhau cyfathrebu rheolaidd rhwng partneriaid, gan weithredu fel y prif gyswllt ar gyfer y prosiect.
 • Adnabod anghenion uwchsgilio a rhannu arfer da gan ddarparu rhaglen o sesiynau defnyddiol ar gyfer yr hyrwyddwyr cymunedol.
 • Adnabod mentoriaid addas i bob ardal neu i bob genre a chydlynnu amserlen addas.
 • Sicrhau bod cytundebau a ffioedd priodol yn cael eu cytuno a’u dosbarthu yn amserol.
 • Cydweithio gyda thîm Yr Egin er mwyn gweinyddu taliadau y prosiect.
 • Cydweithio gyda’r partneriaid er mwyn hyrwyddo a marchnata gweithgarwch y prosiect ar y platfformau cywir.
 • Datblygu cysylltiadau ar ran y prosiect gyda hyrwyddwyr ac asiantaethau perthnasol
 • Mapio’r gweithgarwch yn ardal y partneriaid a hefyd mapio cyfleon i berfformio comedi yn Gymraeg
 • Cynhyrchu digwyddiad preswyl yng Nghaerfyrddin gyda artistiaid profiadol a thalent newydd.

Y PERSON 

 • Profiad o weithio yn y celfyddydau a/neu’r diwydiannau creadigol ac o ddefnyddio diwylliant Cymru fel ffordd o ymgysylltu gyda chymunedau mewn ffordd greadigol ac ysbrydoledig
 • Profiad o ymgysylltu gyda chwmpas eang o oedrannau mewn grwpiau. 
 • Y gallu i weithio’n hyderus yn y Gymraeg, gan rannu gweledigaeth y prosiect gan gefnogi amcan Llywodraeth Cymru i ddyblu’r defnydd dyddiol o’r Gymraeg a chyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
 • Profiad o greu a gweithredu strategaethau a chynlluniau cymunedol.
 • Diddordeb brwd mewn comedi a datblygu talent newydd.

Mae defnyddio ac annog defnydd o’r Gymraeg yn rhan greiddiol o’r prosiect.

AMSERLEN

Dyddiad Cau am y swydd : 4 Gorffennaf 2022

I gychwyn : Gorffennaf 2022

Prosiect yn rhedeg tan Medi 2023

FFI

Ffi’r Cydlynydd llawrydd (£250 x 60 diwrnod)  – £15,000

YMGEISIO

Dylai ymgeiswyr anfon llythyr a CV drwy e-bost at : helo@yregin.cymru yn datgan diddordeb yn y prosiect, ynghyd ag unrhyw wybodaeth berthnasol am eich gwaith. Dylid cynnwys enghreifftiau o unrhyw brosiectau perthnasol yr hoffech i ni’u hystyried fel dolen.

Mae croeso i chi gysylltu gyda Carys Ifan, Cyfarwyddwr Yr Egin am sgwrs anffurfiol cyn y dyddiad cau Carys@yregin.cymru

Dyddiad cau:  4 Gorffennaf

Cyfweliad : 7 neu 8 Gorffennaf

Manylion cysylltu:

Canolfan S4C Yr Egin : 01267 611 600

Helo@yregin.cymru

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!