Ein stori

Yn ganolfan greadigol a digidol newydd sbon wedi’i lleoli ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, mae Yr Egin yma i wasanaethu Cymru, i danio dychymyg creadigol ac i feithrin talentau’r dyfodol.

Mae Canolfan S4C Yr Egin wedi ei lleoli yn nhref hynaf Cymru ac o fewn taith 90 munud i oddeutu 65% o holl siaradwyr y Gymraeg yng Nghymru. Ym mis Hydref 2018, agorwyd Yr Egin yn swyddogol gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones AS a chafwyd dathliad trawiadol ar hyd strydoedd Caerfyrddin er mwyn nodi hynny.  Canolfan greadigol arloesol yw’r Egin, un y gall Cymru gyfan ymhyfrydu ynddi.

Y Siwrne

Ym mis Mawrth 2014, yn dilyn proses gystadleuol, cadarnhaodd Awdurdod S4C y byddai pencadlys y Sianel yn cael ei adleoli i gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, yn rhan o ganolfan newydd fyddai’n gartref i glwstwr o gwmnïau a sefydliadau o’r diwydiannau creadigol.

Bu cydweithio agos rhwng Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant, S4C a’r sector diwydiannau creadigol wrth ddylunio’r ganolfan er mwyn sicrhau canolfan a fyddai’n cyflawni’r weledigaeth.

Yr Adeilad

Niall Maxwell o’r Rural Office for Architecture a leolir yn Sir Gar a BDP oedd penseiri’r adeilad ac mae’r cydweithio llwyddiannus wedi arwain at greu adeilad cwbwl drawiadol sydd yn destun balchder yn ogystal ag yn weithle pleserus sy’n annog cydweithio, cyfathrebu a rhyngweithio rhwng holl ddefnyddwyr yr adeilad.

Mae’r cynllun wedi’i seilio ar y berthynas rhwng y Brifysgol, tenantiaid y Ganolfan a’r gymuned ehangach ac yn cael ei adlewyrchu yn nyluniad yr adeilad; ffurf drionglog wedi ei wreiddio yn nhirwedd Sir Gâr. Mae’r adeilad wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer tair gwobr bensaernïol sef gwobr British Council for Offices, gwobr Royal Institute for Chartered Surveyers a gwobr RIBA Cymru.

Datblygu

Un o nodau’r Egin oedd gweithredu fel catalydd ar gyfer hybu a chryfhau adfywiad ieithyddol yn Sir Gâr. Mae cydweithio agos rhwng Yr Egin, Yr Atom – Canolfan Gymraeg Caerfyrddin – a Rhagoriaith – Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – yn ogystal â phartneriaid eraill megis yr Urdd a’r Mentrau Iaith er mwyn cyflawni hyn.

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad i’w drysori gyda’r nod o wasanaethu Cymru, tanio ei dychymyg creadigol a meithrin talentau’r dyfodol.

Prif amcanion Yr Egin
  1. Sefydlu canolfan greadigol o ansawdd a statws rhyngwladol, gyda phencadlys S4C yn galon iddi;
  2. Creu buddiannau ieithyddol, diwylliannol, economaidd a chymdeithasol yng Nghaerfyrddin a’r De Orllewin;
  3. Sbarduno buddsoddiad a thwf economaidd pellach yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt;
  4. Codi statws y Gymraeg a’i diwylliant yng Nghaerfyrddin a’r ardal gyfagos mewn modd cyhoeddus, cyfoes a chyffrous;
  5. Creu cymuned ddiwylliannol gyffrous er mwyn ysbrydoli ac egnïo mudiadau cymdeithasol a chymunedau amrywiol ar draws y rhanbarth.

Yn tanio egni creadigol Cymru