CYMRYD

RHAN

Mae nifer o gyfleoedd yn Yr Egin i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol.

Chwilio am weithdai creadigol, prosiectau cymunedol, profiad gwaith neu’n dymuno dod i ymweld â ni? Rydych yn y lle cywir!

Gweithdai

Ysgolion Cynradd

Beth bynnag yw themâu eich dosbarth, gallwn deilwra gweithdy creadigol yn arbennig at eich dibenion addysgiadol yn y Cyfnod Sylfaen ac yng Nghyfnod Allweddol 2, a hynny i gyfoethogi eich gwersi ac i ddatblygu sgiliau newydd ymhlith y disgyblion. Yn ogystal â phrofi awyrgylch canolfan greadigol a digidol lle mae’r Gymraeg yn iaith gwaith naturiol, bydd y gweithdai yn cyd-fynd yn llwyr â meysydd dysgu a phrofiad Cwricwlwm i Gymru.

Enghreifftiau o’r gweithdai sydd ar gael:

Y Celtiaid: Gwylio Amser Maith yn Ôl.

Mathemateg: Sioe gan Mewn Cymeriad am Robert Recorde.

Y Cyfryngau: Sesiwn gyflwyno gydag un o gyflwynwyr Stwnsh neu greu deunydd ar gyfer y sgrîn werdd.

Ysgolion Uwchradd

Dyma gyfle i addysgu pobl ifanc a datblygu eu sgiliau y tu allan i furiau'r ysgol. Gan fod gennym ystod eang o’r technolegau diweddaraf, gallwn deilwra ein gweithdai i ysgolion uwchradd i gyd-fynd â themâu penodol, gan roi blas iddynt ar y byd hwn yn ogystal â chyfle i ddatblygu sgiliau newydd. Ceir digon o ofodau ar gyfer cynnal asesiadau ymarferol drama a gweithdai bagloriaeth, ac mae gennym arbenigwyr ar gael i gynnal gweithdai penodol gyda’r disgyblion. Cysylltwch â ni i gael sgwrs.

16+

Ceir yma nifer o gyfleoedd ar gyfer y grŵp oedran hwn, boed gydag Yr Egin neu gyda’r cwmnïau sy’n ffurfio’r gymuned greadigol yma. Dyma gyfle i ddatblygu sgiliau myfyrwyr mewn awyrgylch proffesiynol. Gan fod gennym ystod eang o dechnolegau darlledu, ffrydio byw a rhithwir, ynghyd â chysylltiadau â’r diwydiant, gallwn deilwra ein gweithdai i golegau addysg bellach, clybiau a mudiadau i gyd-fynd a themâu penodol, gan roi blas iddynt ar y byd hwn yn ogystal â chyfle i ddatblygu sgiliau newydd arloesol.

Profiad gwaith

Disgyblion Ysgol

Rydym wrth ein boddau yn cael pobl ifanc yma ar gyfer profiad gwaith – y cyntaf i’r felin yw hi gan fod y ceisiadau’n gallu bod yn niferus, ac rydym yn awyddus i gynnig profiad o safon. Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfryngau, digwyddiadau byw, cyfathrebu, technoleg neu’r celfyddydau – cysylltwch â helo@yregin.cymru.

Myfyrwyr

I gyd-fynd â’r cwrs yr ydych yn ei astudio, gall Yr Egin gynnig profiad mewn meysydd gwahanol yn y sector greadigol ac ym myd busnes. Rydym yn gweithio’n agos iawn gyda chwmnïau o gymuned greadigol Yr Egin i gynnig cyfle arbennig i gael profiad o’r byd gwaith. Mae posibiliadau di-ri yma, felly cysylltwch â helo@yregin.cymru.

Sir Gâr Greadigol

Mae Rhwydwaith Sir Gâr Greadigol yn gyfle i gael eich ysbrydoli gan artistiaid, entrepreneuriaid, cynhyrchwyr a rhagor, wrth iddynt rannu eu profiad a’u cyngor gwerthfawr. Bwriad y rhwydwaith yw annog a datblygu ymarfer creadigol a digidol yng Ngorllewin Cymru. Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal ar-lein ar hyn o bryd.

Mae modd gwylio sesiynau Sir Gâr Greadigol y gorffennol ar ein sianel YouTube.

Ymweld

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Yr Egin. Rydym wrth ein bodd yn cwrdd â phobl, ac rydym wedi croesawu nifer o grwpiau yma, gan gynnwys Merched y Wawr, Adrannau ac Aelwydydd yr Urdd, Cylchoedd Cinio a Chlybiau Ffermwyr Ifanc.

Yn dysgu Cymraeg? Dewch i ymarfer trwy ymweld â ni!

Felly, os ydych am gael gwybod rhagor am hanes y ganolfan, y cwmnïau a’r cyfleoedd sydd ar gael yma, neu’n dymuno profi gemau realiti rhithiwr (VR), dewch draw am dro.

Cofrestrwch eich diddordeb i ymweld â’r Egin trwy anfon neges e-bost at helo@yregin.cymru. helo@yregin.cymru.

Mae’n bosibl hefyd trefnu eich bod yn cael swper yma trwy gysylltu â Cegin y Sied @Yr Egin

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ...

Cysylltwch os ydych yn chwilio am weithdy creadigol, prosiect cymunedol neu unrhyw beth arall!

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Ffoniwch: (+44) 1267 611 600

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod. 

Rydych chi wedi tanysgrifio yn llwyddiannus!